Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 2/2017 (Tom 63)

Current number Biochemistry:
issue 1, 2017 (vol.63)Następny numer: 3/2017 (Tom 63)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 2, 2017 (vol.63)
Oddziaływanie pomiędzy kinazami Src a małymi GTPazami Rho reguluje biomineralizację i ułatwia obrazowanie procesu mineralizacji

Cross-talk between Src kinases and Rho small GTPases regulates biomineralization and simplify imaging of the mineralization process

 

Agnieszka Strzelecka-Kiliszek, Łukasz Bożycki

 

STRESZCZENIE Mineralizacja jest wieloetapowym procesem, który podlega ścisłej regulacji i prowadzi do utworzenia prawidłowego szkieletu kostnego. Rozregulowanie tego procesu, związane ze starzeniem organizmu, prowadzi do patologicznej mineralizacji, która może pojawić się nie tylko w układzie szkieletowym, ale także w tkankach miękkich. Wyniki najnowszych badań w dziedzinie biologii kości wskazują na udział ro¬dziny kinaz tyrozynowych Src i rodziny małych GTPaz Rho w tworzeniu minerału. Oddziaływanie pomiędzy tymi dwoma szlakami przeka¬zywania sygnału jest aktywowane we wczesnych etapach mineralizacji i prowadzi do przemodelowania szkieletu komórek kompetentnych w procesie mineralizacji oraz uwolnienia pęcherzyków macierzy pozakomórkowej. Zrozumienie mechanizmów oddziaływania pomiędzy kinazami Src a małymi GTPazami Rho, które reguluje proces mineralizacji, jest istotne dla rozwoju nowych łatwych technik obrazowania i podejść terapeutycznych wobec patologicznej mineralizacji.

ABSTRACT The process of physiological mineralization that occurs during bone ossification is a tight¬ly regulated cascade of molecular events leading to formation of bony skeleton. Its de¬regulation associated with aging leads to pathological mineralization not only in osseous but also in soft tissues. Recent discoveries in the field of bone biology indicate the participation of the Src family of tyrosine kinases as well as the Rho family of small GTPases in mineral formation. Cross-talk between these two signaling pathways is activated during an early step of the mineralization process, and leads to reorganization of the cytoskeleton of mineraliza¬tion-competent cells and to matrix vesicles release. The understanding of mechanisms of the cross-talk between Src kinases and Rho small GTPases that regulate the mineralization process is crucial for the development of novel simply imaging techniques and therapeutic strategies in relation to pathological mineralization.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016