Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 1/2018 (Tom 64)

Current number Biochemistry:
issue 1, 2018 (vol.64)Następny numer: 2 /2018 (Tom 64)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 2, 2018 (vol.64)
Początki molekularnych nauk o życiu – kontekst polski

Origins of molecular life sciences. Polish context

 

Jakub Barciszewski, Maciej Szymański, Aleksandra Malesa, Daria Olszewska, Wojciech T. Markiewicz, Jan Barciszewski

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań

Institute of Bioorganic Chemistry of the Polish Academy of Sciences, 12 Noskowskiego St., 61-704 Poznań, Poland

 

Artykuł otrzymano 17 maja 2018 r.
Artykuł zaakceptowano 18 maja 2018 r.

Received May 17, 2018
Accepted May 18, 2018

 

 

STRESZCZENIE Wiele osiągnięć naukowych oraz dokonań w różnych obszarach nauk o życiu dało początek biologii molekularnej w ubiegłym wieku. Na przełomie wieków Polska formalnie nie istniała, jednakże dla znacznej liczby naukowców funkcjonujących na tych terenach nie było to ograniczeniem w wytyczaniu nowych szlaków, dokonywaniu fundamentalnych odkryć czy szkoleniu nowego pokolenia znamienitych ludzi nauki. Chcemy opowiedzieć historię początków biologii molekularnej z polskiej perspektywy, poprzez przybliżenie najważniejszych odkryć naukowców związanych z Polską i jej terytorium.

ABSTRACT Different scientific disciplines such as physics, genetics or biochemistry crossed over into molecular biology in the last century. The Polish state didn’t existed at the beginning of XX century, but the territory for a large number of scientists was not a limitation in delineating new routes, making fundamental discoveries or training the new generation of distinguished people of sciences. We want to tell the story of roots of molecular biology from the Polish perspective and outline its importance, by bringing closer the most essential discoveries of elite scientists in different fields of life science, associated with Poland and its territory

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016