Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 4/2017 (Tom 63)

Current number Biochemistry:
issue 4, 2017 (vol.63)Następny numer: 1 /2018 (Tom 64)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 1, 2018 (vol.64)
Udział metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w rozwoju i progresji chorób nowotworowych

The involvement of matrix metalloproteinases in the development and progression of neoplasm diseases

 

Michał Chojnacki,Adrian Zając, Mateusz Pięt

Zakład Hemotoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Experimental Hematooncology Department, Medical Univercity of Lublin, Chodźki 4a 20-950 Lublin, Poland

 

Artykuł otrzymano 30 października 2017 r.
Artykuł zaakceptowano 30 października 2017 r.

Received October 30, 2017
Accepted October 30, 2017

 

 

STRESZCZENIE Nowotwory są jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. Powstanie i rozwój guza regulowane jest przez szereg czynników. Jednym z najważniejszych są metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs). Są to zależne od cynku proteazy, których główną rolą jest przekształcanie macierzy zewnątrzkomórkowej. Zaangażowane są w rozwój nowotworu w sposób bezpośredni, zmieniając macierz zewnątrzkomórkową, co pozwala na rozrost guza, jak również migrację uwolnionych z niego komórek. Ułatwiają naciekanie tkanek oraz inwazję naczyń krwionośnych i limfatycznych. MMPs mogą także wpływać w sposób pośredni, poprzez modyfikację środowiska guza i wydzielanie czynników promujących lub hamujących określone procesy. Aktywacja i funkcjonowanie metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej regulowane są przez szereg czynników, wydzielanych nie tylko przez komórki nowotworowe, ale także przez elementy zrębu guza czy macierzy zewnątrzkomórkowej. Poznanie mechanizmów działania MMPs oraz szlaków je regulujących jest kluczowe w zrozumieniu procesów związanych z kancerogenezą i przerzutowaniem, jak również może przyczynić się do opracowania nowych strategii terapeutycznych.

ABSTRACT Neoplasm diseases are one of the main causes of death in Poland and worldwide. Forming and progression of tumour are regulated by the number of factors, among which one of the most important are matrix metalloproteinases (MMPs), zinc-dependant proteases, responsible for remodeling of extracellular matrix (ECM). They may induce cancer progression directly by modifying the ECM, enabling cancer growth and migrating of cells released from tumour, as well as invading adjacent tissue and blood or lymphatic vessels. MMPs may also induce carcinogenesis in indirect way by modifying tumour microenvironment and secreting factors promoting or inhibiting particular processes. There is number of factors secreted by cancer cells, stromal components and ECM elements regulating activation and functionality of matrix metalloproteinases. Understanding the mechanisms and pathways underlying regulation and activation of MMPs is crucial for comprehension of carcinogenesis and metastasis, and may contribute to developing of new therapeutic strategies.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016