Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly

Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 2/2016 (Tom 62)

Current number Biochemistry:
issue 2, 2016 (vol.62)Następny numer: 3/2016 (Tom 62)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 3, 2016 (vol.62)
Choroby mitochondrialne

Mitochondrial diseases

 

Agnieszka Piotrowska, Elona Jankauskaitė, Ewa Bartnik

Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Institute of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Warsaw, 5a Pawińskiego St., 02-106 Warsaw, Poland

 

Artykuł otrzymano 13 maja 2016 r.
Artykuł zaakceptowano 19 maja 2016 r.

Received May 13, 2016
Accepted May 19, 2016

 

STRESZCZENIE Zaburzenia funkcjonowania mitochondriów są przyczyną wielu chorób, które mogą być powodowane przez mutacje zarówno w mitochondrialnym DNA, jak i w DNA jądrowym. W artykule opisane są najczęstsze choroby mitochondrialne, szczególnie te powodowane przez mutacje w genomie jądrowym, próby ich leczenia oraz możliwe sposoby zapobiegania przenoszeniu chorób powodowanych przez mutacje w mitochondrialnym DNA na następne pokolenia.

ABSTRACT Perturbations of mitochondrial function, which may be caused by mutations in both nuclear and mitochondrial DNA, cause many human diseases. We describe the most frequent mitochondrial diseases, especially those caused by mutations in the nuclear genome, attempts to treat these diseases and possible ways of preventing the transmission of diseases caused by mutations in mitochondrial DNA to successive generations.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016