Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 4/2017 (Tom 63)

Current number Biochemistry:
issue 4, 2017 (vol.63)Następny numer: 1 /2018 (Tom 64)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 1, 2018 (vol.64)
Znaczenie owocników grzybów jadalnych w mykoremediacji

Biological significance of edible mushrooms in mycoremediation

 

Bożena Muszyńska, Jan Lazur, Konrad Dobosz

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Jagiellonian University Medical College, 9 Medyczna St., 30-688 Kraków, Poland

 

Artykuł otrzymano 31 października r.
Artykuł zaakceptowano 15 listopada 2017 r.

Received October 31, 2017
Accepted November 15, 2017

 

 

STRESZCZENIE Grzyby jadalne według istniejących hipotez dzięki procesom biochemicznym i enzymom przyczyniły się do rozwoju ewolucji żywych organizmów na Ziemi. Celem pracy jest przedstawienie roli grzybni i owocników grzybów jadalnych, w procesach związanych z bioremediacją środowiska. Obecność ksenobiotyków w środowisku jest poważnym problemem ze względu na ich szkodliwy wpływ na organizmy żywe, a ich usunięcie uznaje się za istotne dla ochrony zdrowia. Grzyby wykazują tę zdolność dzięki enzymom, występującym w strzępkach oraz wydzielanym do środowiska. Organizmy te dekontaminują zanieczyszczenia na drodze biodegradacji, biosorpcji i biokonwersji. Ich duża skuteczność jest również spowodowana szybkim wzrostem, produkcją dużej ilości biomasy i powszechnym występowaniem strzępek w środowisku. Z udziałem enzymów, grzyby wykazują wysoki potencjał do usuwania zanieczyszczeń takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, oraz do oczyszczania gleb skażonych metalami ciężkimi, dzięki zdolności do ich akumulacji. Głównymi enzymami biorącymi udział w rozkładzie ksenobiotyków są: peroksydaza ligninowa, peroksydaza manganozależna, enzymy wytwarzające nadtlenek wodoru, oraz lakaza, która może rozkładać difenole, aryloaminy, aminofenole. Obecność tych enzymów w grzybni oraz ich wydzielanie może być wykorzystane do usuwania ksenobiotyków ze środowiska.

ABSTRACT The importance of fungi in environmental remediation is due both to their ability to biotransformation of xenobiotics and to accumulate heavy metals. These processes depend primarily on the species, while the role of the species or systematic affiliation is less important, as is the strategy of symbiosis, for example: mycorrhiza, parasitism or saprophytism. The main factors controlling the absorption of metals by mushrooms are bioavailability and soil type, while xenobiotics are dependent on soil factors such as cation exchange capacity, pH, or organic matter content. The composition of the substrate is an important factor as there are large differences in the intake of individual substances. The composition, the amount of impurities present, but also the age of the mycelium that may be present in nature for many years or (compared) only for several months under culture conditions. It is a well-known fact that the content of mushroom fruiting bodies is correlated with the emission of pollutants.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016