Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly

Zapraszamy na nową stronę kwartalnika
Please visit our new web page
PostępyBiochemii.PTBioch.edu.plNumer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 4/2018 (Tom 64)

Current number Biochemistry:
issue 4, 2018 (vol.64)Następny numer: 1 /2019 (Tom 65)

Advances in Biochemistry:
issue 1, 2019 (vol.65)
Ciliopatie – choroby spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem rzęsek

Ciliopaties – diseases caused by abnormal cilia functioning

 

Wiesława Leśniak

Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Warszawa

Laboratory of Cytoskeleton and Cilia Biology, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, 3 Pasteura St., 02-093 Warsaw

 

Artykuł otrzymano 10 lipca 2018 r.
Artykuł zaakceptowano 6 sierpnia 2018 r.

Received July 10, 2018
Accepted August 6, 2018

 

 

STRESZCZENIE Ciliopatie to choroby genetyczne spowodowane zaburzeniami w funkcjonowaniu rzęsek, wypustek komórkowych utworzonych na bazie mikrotubul. Ciliopatie mogą dotyczyć zmian w obrębie jednego jak też wielu organów jednocześnie. Objawy ciliopatii zależą od rodzaju uszkodzonych tkanek i narządów. Najpowszechniej występującymi są wielotorbielowatość nerek i wątroby, utrata wzroku, wady cewy nerwowej, anomalie mózgu i niepełnosprawność intelektualna, nieprawidłowości szkieletu od polidaktylii do nienormalnie krótkich żeber i kończyn, defekty ektodermalne, otyłość, odwrócenie trzewi, niepłodność i nawracające infekcje dróg oddechowych. Zarówno badania na poziomie podstawowym jak i badania kliniczne dostarczają danych na temat nowych białek rzęskowych, których brak lub mutacje są związane z dysfunkcją rzęsek i w konsekwencji leżą u podstaw ciliopatii. Liczba typów ciliopatii (obecnie znanych jest 35) wciąż wzrasta na skutek identyfikacji coraz większej liczby genów, których mutacje odpowiedzialne są za te schorzenia (obecnie zidentyfikowano 187 takich genów). W tym opracowaniu przedstawiono najważniejsze mechanizmy leżące u podstaw nieprawidłowej budowy i funkcjonowania rzęsek, a tym samym będące przyczyną ciliopatii.

ABSTRACT Ciliopathies are a group of genetic diseases caused by defects in the function of cilia, that are cellular processes composed of a microtubule-based core. Ciliopathies present with pathological changes in one or many organs at the same time. Symptoms of ciliopathies depend on the type of damaged tissues and organs. The most common are polycystic kidney and liver, blindness, dysfunction of neural tube, brain anomalies, mental retardation, abnormalities in skeletal system from polydactyly to abnormal short ribs and limbs, abnormalities in ectoderms, obesity, situs inversus, infertility and infections of the upper airways. Both basic and clinical studies provide data regarding novel ciliary proteins the lack or mutation of which are associated with cilia dysfunction and which, in consequence, may give rise to ciliopathies. The number of ciliopathies (35 known at present) is still increasing due to identification of additional genes (187 identified up to now) directly connected with these diseases. In this work, the most important mechanisms responsible for abnormal cilia formation and functioning, that constitute the primary cause of ciliopathies, are presented.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016