Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 4/2017 (Tom 63)

Current number Biochemistry:
issue 4, 2017 (vol.63)Następny numer: 1 /2018 (Tom 64)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 1, 2018 (vol.64)
Metaloproteazy i ich inhibitory: rola w patogenezie na wybranych przykładach

Metalloproteases and their inhibitors: role in pathogenesis of selected exampless

 

Anna Siemińska-Kuczer, Lidiia Vertyporokh, Mariola Andrejko, Iwona Wojda, Sylwia Stączek, Agnieszka Zdybicka-Barabas, Katarzyna Grygorczuk, Małgorzata Cytryńska

Zakład Immunobiologii, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin

Department of Immunology, Institute of Biology and Biochemistry, Faculty of Biology and Biotechnology, UMCS, 19 Akademicka St., 20-033 Lublin, Poland

 

Artykuł otrzymano 30 października 2017 r.
Artykuł zaakceptowano 14 listopada 2017 r.

Received October 30, 2017
Accepted November 14, 2017

 

 

STRESZCZENIE Ważną rolę w oddziaływaniach gospodarz-patogen odgrywają enzymy proteolityczne i ich inhibitory. Metaloproteinazy wydzielane są przez drobnoustroje patogenne jako czynniki wirulencji, w celu niszczenia nie tylko tkanek gospodarza, ale także jego białek odpornościowych. Dlatego inhibitory tych enzymów mogą służyć jako skuteczne środki terapeutyczne, co jest szczególnie ważne ze względu na rosnącą liczbę drobnoustrojów opornych na znane antybiotyki. W niniejszej pracy opisano rolę metaloproteaz wytwarzanych głównie przez bakterię pałeczki ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa w zasiedleniu organizmu gospodarza. Zwrócono również uwagę na udział inhibitorów tych enzymów w reakcjach obronnych i podkreślono ich potencjalną rolę w hamowaniu rozwoju infekcji.

ABSTRACT Proteolytic enzymes and their inhibitors are crucial in host-pathogen interaction. Metalloproteases secreted by pathogenic microbes play an important role in destroying not only host tissues but also their immune proteins. Metalloproteinase inhibitors, in contrast, may serve as effective therapeutic agents, which is especially important because of the increasing number of microorganisms resistant to known antibiotics. The role of metalloproteases produced by the bacterium Pseudomonas aeruginosa in the colonization of the host organism is described. Attention has also been paid to the role of inhibitors of these enzymes in defense responses and underlined their potential role in inhibiting the development of infection.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016