Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 2/2017 (Tom 63)

Current number Biochemistry:
issue 1, 2017 (vol.63)Następny numer: 3/2017 (Tom 63)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 2, 2017 (vol.63)


Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego na procesy biochemiczne w komórkach i tkankach

Influence of conjugated linoleic acids on metabolic processes in cells and tissues

 

Ewa Siwiec, Ewa Stachowska

STRESZCZENIE Sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA, ang. conjugated linoleic acid) to konstytucyjne i geometryczne izomery tego kwasu. Najczęściej występujące w pożywieniu izomery geometryczne to cis-9,trans-11 (c9,t11) CLA oraz trans-10,cis-12 (t10,c12) CLA. Wraz z trans-9,trans-11 CLA i trans-10,trans-12 CLA stanowią razem około 90% CLA w produktach pochodzenia naturalnego. Odmienność w budowie izomerów ma wpływ na ich funkcje w organizmie. Różnice w oddziaływaniu na narządy i tkanki niekiedy są niewielkie a niekiedy przeciwstawne, czasem izomery działają synergistycznie. Różnorodny wpływ izomerów wykazano głównie na procesy nowotworzenia i przemian lipidowych. I tak na przykład różnice w hamowaniu proliferacji komórek raka prostaty naukowcy tłumaczą odmiennymi szlakami działania izomerów: t10,c12 CLA działa na geny uczestniczące w apoptozie i kontroli cyklu życiowego komórki, natomiast izomer c9,t11 CLA reguluje geny zaangażowane w metabolizm kwasu arachidonowego z późniejszym osłabieniem syntezy eikozanoidów. Inne badania wykazały, że t10,c12 CLA, ale nie c9,t11 CLA, może indukować redukcję tkanki tłuszczowej i apoptozę adipocytów u myszy.

ABSTRACT Conjugated linoleic acids (CLA) are constitutional and geometric isomers of this acid. The most commonly consumed geometric isomers are cis-9,trans-11 (c9, t11) CLA and trans-10, cis-12 (t10,c12) CLA. These isomers together with trans-9,trans-11 CLA and trans-10,trans-12 CLA constitute about 90% of all CLA in natural products. Different structure of the isomers affects their functions in the body. Differences in the effects on organs and tissues are sometimes small and sometimes opposed, sometimes the isomers work synergistically. Diverse influence has been shown mainly in neoplastic processes and lipid metabolism. For example, differences in inhibition of proliferation of prostate cancer cells are explained by different pathways: t10,c12 CLA acts on apoptosis and cell cycle control genes, while c9,t11 CLA regulates genes involved in metabolism of arachidonic acid with subsequent impairment of eicosanoids synthesis. Other studies have shown that t10,c12 CLA, but not c9,t11 CLA, can induce fat reduction in adipose tissue and apoptosis of adipocytes in mice.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016