Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 2/2018 (Tom 64)

Current number Biochemistry:
issue 2, 2018 (vol.64)Następny numer: 3 /2018 (Tom 64)

Advances in Biochemistry:
issue 3, 2018 (vol.64)
Aktualny pogląd na komórkową funkcję S100A6 i jego ligandów, CacyBP/SIP i Sgt1

Current view on cellular function of S100A6 and its ligands, CacyBP/SIP and Sgt1

 

Anna Filipek, Wiesława Leśniak

Pracownia Białek Wiążących Wapń, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polska Akademia Nauk, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Laboratory of Calcium Binding Proteins, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, 3 Pasteura St., 02-093 Warsaw, Poland

 

Artykuł otrzymano 17 lipca 2018 r.
Artykuł zaakceptowano 20 lipca 2018 r.

Received July 17, 2018
Accepted July 20, 2018

 

 

STRESZCZENIE S100A6 jest białkiem wiążącym wapń, którego gen zidentyfikowano po raz pierwszy jako gen indukowany czynnikami wzrostu. Od tego czasu przyjmuje się, że S100A6 jest białkiem biorącym udział w proliferacji i pokrewnych procesach komórkowych. Podczas gdy struktura S100A6 i kinetyka wiązania Ca2+ zostały dość wcześnie określone to badania nad mechanizmem działania S100A6 są prowadzone stosunkowo od niedawna. Niemniej wydaje się oczywiste, że S100A6 pełni swoją funkcję w komórce poprzez oddziaływanie w wieloma ligandami, z których większość została zidentyfikowana w naszym zespole. Ostatnio nasze badania koncentrują się na dwóch ligandach S100A6, to jest białkach CacyBP/SIP i Sgt1, które posiadają też swoje własne białka docelowe. Długa lista ligandów S100A6, CacyBP/SIP i Sgt1 wskazuje, że białka te są składnikami złożonej sieci interakcji i mogą być zaangażowane nie tylko w proliferację ale również w wiele innych procesów komórkowych, z których różnicowanie czy odpowiedź na stres wydają się być najlepiej udokumentowane.

ABSTRACT ABSTRACT S100A6, a calcium binding protein, whose gene was first identified as growth inducible one, has been linked to the process of cell proliferation and growth related phenomena ever since. While the structure and Ca2+ binding kinetics of S100A6 are rather well established the mechanism of its action has only recently begun to be elucidated. It is nonetheless evident that S100A6 exerts its biological role by interacting with a wide range of proteins ligands, many of which have been identified in our laboratory. Our research concentrates on two S100A6 ligands, CacyBP/SIP and Sgt1, which in turn possess their own interactomes. The imposing list of S100A6-interacting proteins indicates that together with its ligands it is a component of an extended network of cellular interactions and may be involved not only in cell proliferation but also in many other processes, of which cell differentiation and response to stress seem to be best documented.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016